മൈക്രോസെമെന്റ് പടികൾ: ലക്ഷണ്യ സ്ഥലങ്ങൾക്കായി പൂർണ്ണമായ ഘടകം

2021 സെപ്റ്റംബർ 15

മൈക്രോസെമെന്റ് പടികൾ നമ്മെ വ്യത്യസ്ത അത്മസ്ഫറങ്ങളും ഡിസൈനുകളും കൊണ്ട് സഞ്ചരിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. അവ ഒരു സ്ഥലത്തെ ചെറിയ ആർക്കിടെക്ചർ ആണ്, പാരമ്പര്യമായതിനെ മുറിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണമായ ഓപ്ഷൻ. അവർ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം ഒരു ലളിതമായ ആർക്കിടെക്ചർ ശൈലിയിലേക്ക് അപ്പുറത്താണ്. അവർ സ്ഥലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, തുല്യമായിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ഈ തരം പടികൾ വീട്ടിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമത്തെ അപ്പുറം പലതും ആണ്. ഓരോ പടിയിലും ഒരു ഗ്രേസ്ഫുൾ ശൈലി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, വീട്ടിന്റെ ഡെക്കോറേറ്റീവ് ശൈലിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായി ഞങ്ങൾ വളരെ വിലയിരുത്തുന്നു, പക്ഷേ ആരാണ് ഒരു സ്നേഹിത പടികയോ തുല്ലിയ ബാലസ്ത്രേഡുകളുള്ള ഒരോയോ ഉണ്ടാക്കാനായി സ്വപ്നം കാണാത്തത്?

Luxury Concrete യിൽ നാം ആധുനിക വീടുകളിൽ മൈക്രോസെമെന്റ് പടിഞ്ഞാറുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രാധാന്യത്തെ അറിയുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡെക്കറേറ്റീവ് കവറിംഗ് പടിഞ്ഞാറുകളിൽ എന്തൊക്കെ സംഭാവന ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഒരു നിർദ്ദേശം സമർപ്പിക്കുന്നു. വായിക്കുന്നത് തുടരുക അല്ലെങ്കിൽ കുറിപ്പ് എടുക്കുക!.

മൈക്രോസെമെന്റ് പടികൾക്ക് വേണ്ടി പണമിടുന്നതിന് എന്തുകൊണ്ട്?

മൈക്രോസെമെന്റ് പടികൾ ഡിസൈൻ, ആസ്ഥേതിക്സ്, പ്രവർത്തനക്ഷമത, ആന്തരിച്ചത്വം എന്നിവ നൽകുന്നു. ഒരു അപരിഹാര്യമായ ശൈലിയുള്ള ആന്തരിക സ്ഥലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അനുഭവപ്പെടുന്ന അലങ്കാര ഘടകമാണ് ഇത്. പക്ഷേ, മൈക്രോസെമെന്റ് പടികളിൽ മികച്ചതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല.

-മൈക്രോസെമെന്റ് പടികൾ കഠിനമാണ്

നിങ്ങൾ പടികൾ പുനർനിർമ്മാണം ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനെ മൈക്രോസിമെന്റും ഉപയോഗിച്ച് മുകളിലാക്കുന്നത് ഒരു പ്രതിരോധകത്വമുള്ള, അപകടകരമായ ആഘാതങ്ങളും ആളുകളുടെ സഞ്ചാരവും സഹിക്കുന്ന മാറ്റേരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപകടകരമായ ആഘാതങ്ങളും ആളുകളുടെ സഞ്ചാരവും. ഇത് ഒരു അലങ്കാര മുകളിലാക്കലാണ്, അതിനാകാതെ, കാലത്തിന്റെ പോരായ്മയോടെ പിഴവുകളില്ല.

ക്ലാസിക്കൽ ശൈലിയിലുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ മൈക്രോസെമെന്റ് പടിഞ്ഞാറും ചുവരുകളിൽ വാള്‍പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
ക്ലാസിക്കൽ ശൈലിയിലുള്ള ഒരു വീട്ടിലെ മൈക്രോസെമെന്റ് പടിഞ്ഞാറിലും ചുവരുകളിൽ വാള്‍പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.

ഒരു പടിയിലെ മൈക്രോസെമെന്റ് കവറിംഗ് അത്യന്ത സുന്ദര ഡിസൈനും അതിവേഗപ്രതിരോധത്തിന്റെ പക്ഷപ്പെടൽ ആണ്, അത് മോശമായില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ പിന്തുണയായി സുരക്ഷിക്കാനാകും. ഈ മാറ്റർ സൂര്യന്റെ അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിരോധമായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ നിറം മാറ്റാതെ വരുന്നു.

-അവർ അത്ഭുതകരമായ ദൃശ്യ തുടരവ് നൽകുന്നു

മൈക്രോസെമെന്റ് പാതകളുമായി തുടരാംകാലിക മേഖലകളും അത്യന്ത തനിപ്പകർച്ചയുള്ള ഫിനിഷുകളും സൃഷ്ടിക്കുക, അത് മറ്റൊരു മാറ്റിയിൽ പ്രാപ്തമാക്കാൻ ബഹുദുരേഹമാണ്. ഡെക്കോറേറ്റീവ് കവറിംഗ് ആയി, അത് ജോയിന്റുകളില്ലാത്തതിനാൽ അത്ഭുതകരമായ ദൃശ്യ തുടരാംകാലികത നൽകുന്നു, അത് സഫായിയും പരിപാലനവും എളുപ്പമാക്കുന്നു. വിസ്തീർണ്ണതയുടെ അനുഭവം തുല്യമായിരിക്കുന്നു, അത് ഉയർന്ന ഡെക്കോറേഷൻ അത്മസ്ഫേരത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.

-മൈക്രോസെമെന്റ് സ്റ്റെയറുകളുമായി പിന്തുണയുടെ പരമാവധി പിടിവ്

മൈക്രോസിമെന്റ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പിന്തുണയ്ക്ക് പരമാവധി പിടിമുടക്കൽ, പടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള പ്രാധാന്യമുള്ള സവിശേഷത, അത് അപേക്ഷിക്കുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു അതും ദീർഘകാല സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നു. ഈ ഉയർന്ന പിടിമുടക്കൽ കഴിവ് പുറത്താക്കലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവരണം അപ്രത്യക്ഷമാകാനാവില്ല.

ഒരു മൈക്രോസെമെന്റ് പടിപ്പടി വ്യക്തിപരമായ ഒരു കാര്യമാണ്, പടികളുടെ മൂലകളുടെ രൂപം എങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാണ് നോക്കേണ്ടത്, അവ പടിപ്പടിയുടെ ഭാഗമാണ് അതിന്റെ മേലിൽ റബ്ബർ, ബീറ്റുകൾ, ചിപ്സ്, അബ്രേഷൻസ് എന്നിവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ളത്. വട്ടവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ റെക്റ്റാങ്കുളർ അമ്പികൾ ആയിരുന്നാലും, മൈക്രോസെമെന്റ് റെസിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ പിന്തുണയ്ക്ക് പരമാവധി പ്രതിഷ്ഠ ഉറപ്പാക്കുന്നു.

-സ്ലിപ്പറി ഇല്ലാത്ത, സുരക്ഷിതമായ മേലിലായ പ്രദേശങ്ങൾ നേടുക.

അതിനപ്പുറം തലന്തുവരാവാത്ത വാസ്തുവിദ്യാ സൗന്ദര്യം നൽകുന്നതിനോപ്പം, മൈക്രോസെമെന്റ് പടിഞ്ഞാറുകൾ സുരക്ഷയുടെ ഉത്തരവായിരിക്കും. മേലിന്റെ സീലിംഗ് തുടരായ കവറിംഗ് ആന്തരിച്ചതും ജലം പ്രവഹിക്കുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് ആസ്വദിക്കാനാകും. ഇങ്ങനെ നാം ഒരു സ്ലിപ്പറി സ്വതന്ത്രമായ പടിഞ്ഞാറ് ഉണ്ടാക്കും.

-ആന്തരികവും ബാഹ്യവും ഉള്ള മൈക്രോസെമെന്റ് പടികൾ

മൈക്രോസെമെന്റ് പടികളുടെ ഡിസൈൻ അകലേയും അകത്തേയും വളരെ പ്രധാനമാണ്, അലങ്കരണം മാത്രമല്ല. അവ നിരന്തര മേഖലയൊരുക്കുന്നു, അത് ഞങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാകാട്ട്, ഇത് ഒരു കവറിംഗ് ആണ്, അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന താപനില മാറ്റങ്ങളോട് കുറഞ്ഞുകൂടുന്നില്ല, വിപുലീകരിക്കുന്നില്ല.

പടികൾക്ക് പണമിടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നുബാഹ്യഭാഗത്തുള്ള മൈക്രോസീമെന്റ്, നമ്മുടെ പുറത്തേക്കുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആസ്ഥാനികത നിർണ്ണയിക്കാൻ ഈ തീരുമാനം അടിസ്ഥാനപരമായി ആകും.

ഒരു വിപുലമായും പ്രകാശമാനമായും ഹാൾയിൽ മൈക്രോസെമെന്റ് പടിഞ്ഞാറ്
ഒരു വിപുലമായും പ്രകാശമാനമായും ഹാൾയിൽ മൈക്രോസെമെന്റ് പടിഞ്ഞാറ്

-പ്രവർത്തനങ്ങളോ മലിന്യങ്ങളോ ഇല്ലാതെ പടിഞ്ഞാറുകൾ പുതുക്കുക

മൈക്രോസെമെന്റിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ അഗലം, അപ്പോളോ 3 മില്ലിമീറ്റർ, അതിനെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ മണ്ണിന്റെ മേഘങ്ങൾക്കോ വിധേയമാക്കാതെ പടിഞ്ഞാറുകൾ കവരുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല സഹായിയാക്കുന്നു. അതായത്, നാം നിലവിലുള്ള മാറ്റൽ പിന്തുണച്ച് മൈക്രോസെമെന്റ് പടിഞ്ഞാറായി ഉണ്ടാക്കാനാകും, കാരണം ഇത് യാതൊരു സപ്പോർട്ടിനും മേൽപ്പറയുന്ന മാറ്റം ആണ്, സ്വാഭാവിക മരത്തിനെ ഒഴിവാക്കി. ഒരു പെട്ടെന്നും ലക്ഷ്യമായ പുതുക്കലാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

-വിവിധ നിറങ്ങളുള്ള പടികൾ സൃഷ്ടിക്കുക

ചുവടുകൾ ഉയർന്ന അലങ്കാര പൂര്ത്തിയാക്കലുകളുമായി ഒരു ലക്ഷ്യമായ മുറിയെ സ്ഥാപിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച സഹായിയാണ്. ചതുരങ്ങളും, ഫ്രെയിമുകളും, ലാമ്പുകളും കൂട്ടിക്കലരിക്കാനോ അലങ്കാര പൂര്ത്തിയാക്കലുകളുമായി പന്തയം ചെയ്യാനോ പരിഗണിക്കുക, അത് വീട്ടിന്റെ അലങ്കാര ശൈലിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ, എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പെയിന്റ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫികൾ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ കൂട്ടിക്കലരിക്കാം. ചുവടുകളുടെ പൂര്ത്തിയാക്കലുകൾ പരമാവധി പരിപാലിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യമായ സ്ഥലം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ്.

- പ്രകൃതിദീപ്തി: ലക്ഷണമേറിയ മുറികളിലേക്ക് അനുയോജ്യമായ പന്ത്

സ്കേലറുകളും മൈക്രോസെമെന്റും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ടാണ്ഡം മറ്റ് മാറ്റേരിയലുകളോട് സമമാക്കാനാവാത്ത ഒരു സൗന്ദര്യമാണ്. ഈ കവറിംഗ് ഏതെങ്കിലും ഫിനിഷിംഗ് സ്വന്തമാക്കാനാവുന്ന വിവിധ നിറങ്ങളുടെ വലിയ വൈവിധ്യം അനുവദിക്കുന്നു. പിഗ്മെന്റേഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലെ സ്കേലറുകളെ സൃഷ്ടിക്കാനാവുന്ന സ്വന്തമായ നിറങ്ങളെ നാം നേടാം. ലക്സറി കോൺക്രീറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈലിനു ഏറ്റവും മികച്ചതായ മൈക്രോസെമെന്റ് സ്കേലറിനായി 30 നിറങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റലിക് ടോണുകളും കണ്ടെത്തും! നിങ്ങളെ മോഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ക്രോമാറ്റിക് റേഞ്ച്.

മൈക്രോസെമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് പടികൾ പുരട്ടുന്നത് നല്ല ഒരു ആശയമാണെന്ന് എന്തിനാണ്?

മൈക്രോസെമെന്റ് പടികൾ നൽകുന്ന പ്രയോജനങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം, അവയെ സ്റ്റൈലിഷായി ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം എന്നതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഈ തുടര്‍ച്ചയായ ഡെക്കറേറ്റീവ് കവറിംഗ് ഒരു തനിപ്പാടെയായ സ്പർശം നേടാന്‍ അതിശയകരമാണ്, പക്ഷേ അതിന്റെ സൗന്ദര്യം ഇനിയും കൂടിയാക്കാം. കൂടുതൽ അറിയാനും ഓരോ പടിയും ജീവനുള്ളതാക്കാനുള്ള പ്രേരണ കണ്ടെത്താനും ലേഖനം വായിക്കുന്നത് തുടരുക.

1- ശൈലിയുള്ള ഫിനിഷുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക

പടിഞ്ഞാറിന്റെ ശൈലിയെ ഏറ്റവും മികച്ചതായി അനുസരിക്കുന്ന മൈക്രോസെമെന്റ് പുറത്തിറക്കത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ആണ് ആദ്യ ഘട്ടം. ആവശ്യപ്പെട്ട പുറത്തിറക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത പരമ്പരകൾ (കടുപ്പായ, മദ്ധ്യമമായ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മമായ) ഉണ്ട്. സാധാരണയായി മദ്ധ്യമ പുറത്തിറക്കം ആണ്, എന്നാൽ പുറത്തിലും ഒരു ഗ്രാമീണ ശൈലിയെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഗ്രാമീണമായതും നല്ല തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.

മൈക്രോസെമെന്റ് പടിഞ്ഞാറും മരത്തിന്റെ ബാലസ്ട്രേഡ് ഉള്ള മേടിക്കല്ല്
Escalera de microcemento con barandilla de madera a los dos lados

2-മൈക്രോസെമെന്റ് പടികൾക്കുള്ള സ്ഥലത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താനായി പ്രകാശമായി

പ്രകാശമാനത മൈക്രോസെമെന്റ് പടിഞ്ഞാറിന്റെ ശൈലിയും പൂർത്തിയാക്കലുകളും പ്രമുഖമാക്കാനുള്ള അനിവാര്യ ഘടകമാണ്. ഒരു നല്ല പരിഹാരം ലാമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവയെ പടിഞ്ഞാറിന്റെ മദ്ധ്യത്തോ അതിന്റെ അകലെ വച്ച് വെക്കാണ്. സ്ഥലത്തെ പ്രഖ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം ഫോക്കസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവയെ ചുവരിൽ സമഗ്രമാക്കി കൂടുതൽ പരോക്ഷമായിയും സൂക്ഷ്മമായിയും പ്രകാശമാനത പ്രാപിക്കാനാണ്. രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളും സമാനമായി സാധുവാണ്, പക്ഷേ ഒന്നിനോ മറ്റൊന്നിനോ വഴിയേറ്റത് ഞങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലത്തിനോ പ്രാകൃതിക പ്രകാശ ബിന്ദുവിന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള അവസ്ഥയോ അനുസരിച്ചാണ്.

3-മൈക്രോസെമെന്റ് പടിയുടെ പൂർത്തിയാക്കലുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കണ്ണാടികൾ

കന്നാടികൾ മൈക്രോസെമെന്റ് പടിഞ്ഞാറുകൾ അലങ്കരിക്കാനുള്ള സുന്ദരവും അനുകൂലവുമായ അലങ്കാര ഘടകമാണ്. പലപ്പോഴും വീട്ടിന്റെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പടിഞ്ഞാറുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അതിനാൽ അവ ഒരു പൂർണ്ണമായ പങ്കാളിയാണ്. ഏതെങ്കിലും അലങ്കാര ശൈലിയിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ ശക്തിയെ ഉയർത്താനൊരു നല്ല മാർഗ്ഗമാണിത്.

അതിനായി, കണ്ണാടികളും ഞങ്ങളുടെ ഭാവനയോട് കളിക്കാനായി അനുവദിക്കുന്നു. വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള, വലിപ്പങ്ങളിലുള്ള, രൂപങ്ങളിലുള്ള പല കണ്ണാടികളായി ഞങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞങ്ങളെ സംതൃപ്തപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും മൈക്രോസെമെന്റ് പടിഞ്ഞാറിന്റെ മതിൽ നടുവിൽ അത് സ്ഥാപിക്കാനായി വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കണ്ണാടിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാം.

4-ബാലുസ്ട്രേഡുകളിലേക്ക് പന്തയം ചെയ്യുക

മൈക്രോസെമെന്റ് പടികൾക്ക് പൂർണ്ണമായി രൂപം മാറ്റുന്ന ബാരന്റിൽസ്. എല്ലാ ശൈലികളും അലങ്കാര സ്വാദുകളും അവയ്ക്ക് ഉണ്ട്. അവയും മൈക്രോസെമെന്റും ഒരു സാദൃശ്യം ഉണ്ട്: അവയുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻക്ക് വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. ഗ്ലാസ് ബാരന്റിൽസ് ഒരു അധിക ഗ്രാന്ഥികതയും പ്രകാശവും സമ്മാനിക്കുന്നു.

നാം ഇരുട്ടിലുള്ള വിന്യാസങ്ങളുമായി പഴയ ബാലസ്ത്രേഡുകളുമായി കാണുന്നതാണ് എന്ന് അവലംബിക്കണം. ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അവ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തുറന്നുവരുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഡെക്കോരേറ്റീവ് ട്രെൻഡിനോടൊപ്പം അവ പൂർണ്ണമായി സമാഹരിക്കുന്നു. നിനക്ക് മിനിമലിസം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ, അത്ഭുതപ്രതീക്ഷയൊരുക്കാൻ ബാലസ്ത്രേഡ് ഒപ്പം പടികൾ ഒരു തുടര്‍ച്ചയായ മുഴുവനായി മൈക്രോസെമെന്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക.

5-ചുവരിൽ കവറിംഗ്

പക്ഷേ, ഗൃഹത്തെ പരമ ഗ്രേസ്ഫുൾ അത്ഭുതമായ വാതാകയിലാക്കുന്ന അലങ്കാര ഓപ്ഷൻ പേരും പിതാവിന്റെ പേരും ഉണ്ട്: അത് ചുവരിൽ കവറിംഗ്.സ്കേലറിലും ചുവരിലും മൈക്രോസെമെന്റ് ഒരു വാതകത്തിലേക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നു എവിടെ പൂര്ത്തിയാക്കലുകളുടെ സൗന്ദര്യം അതിന്റെ പരമാവധി പ്രകടനം നേടുന്നു. ചുവരിലെ പോലീസ് ആഴത്തിയും, വിലയിരുത്തലും, ശുദ്ധമായ ലൈനുകളും നൽകുന്ന ഒരു മിനിമലിസ്റ്റ് ശൈലിയെ പ്രാപിക്കാനായി അത് അനുവദനീയമാണ്.

ചുവടുകലും മതിലുകളും ഒരേ സാമഗ്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആശയം അംഗീകരിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, നമുക്ക് എപ്പോഴും മതിലുകൾക്കായി കല്ലുകളോ മരത്തിനോ സഹായിക്കാം. ഇത് പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അസാധാരണ ആശയമാണ്. ചുവടുകളുടെ മതിലുകൾ മുദ്രണം ചെയ്യാനുള്ള വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്.