Nota prawna i polityka prywatności

Niniejsza informacja prawna reguluje korzystanie ze strony internetowej www.luxuryconcrete.eu/pl (zwanej dalej STRONĄ), której właścicielem jest Luxury Concrete S.L.U.
Nawigacja po stronie internetowej Luxury Concrete S.L.U. przypisuje warunek użytkownika tego samego i oznacza pełną i bezwarunkową akceptację każdego z postanowień zawartych w niniejszej nocie prawnej, która może podlegać zmianom.
Użytkownik zobowiązuje się do prawidłowego korzystania z witryny zgodnie z prawem, dobrą wiarą, porządkiem publicznym, zasadami ruchu drogowego i niniejszą notą prawną. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Luxury Concrete S.L.U. lub wobec osób trzecich za wszelkie szkody, które mogą być spowodowane w wyniku niewypełnienia tego obowiązku.

1. Identyfikacja i komunikacja

Luxury Concrete S.L.U. zgodnie z ustawą 34/2002, z dnia 11 lipca 2002 r., o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, informuje, że:
Jej nazwa korporacyjna to: Luxury Concrete S.L.U.
Jego CIF/NIF/NIE to: B98177538
Siedziba firmy znajduje się pod adresem: C/Lepanto, 9 – 3 46008 Valencia
Aby się z nami skontaktować, oddajemy do Państwa dyspozycji różne środki kontaktu, które wyszczególniamy poniżej:
Tfno: +34 910 028 940
Email: info@luxuryconcrete.eu
Wszystkie powiadomienia i komunikacja pomiędzy użytkownikami a Luxury Concrete S.L.U. będą uważane za skuteczne, dla wszystkich celów, jeśli zostaną dokonane za pośrednictwem poczty lub innego z wyżej wymienionych środków.

Warunki dostępu i użytkowania

Strona internetowa i jej usługi są dostępne bezpłatnie, niemniej jednak Luxury Concrete S.L.U. uzależnia korzystanie z niektórych usług oferowanych na swojej stronie internetowej od uprzedniego wypełnienia odpowiedniego formularza.

Użytkownik gwarantuje autentyczność i aktualność wszystkich danych, które przekazuje firmie Luxury Concrete S.L.U. i ponosi wyłączną odpowiedzialność za fałszywe lub niedokładne informacje, które przekazuje.

Użytkownik wyraźnie zobowiązuje się do odpowiedniego korzystania z treści i usług Luxury Concrete S.L.U. i niewykorzystywania ich m.in. do::
a) Rozpowszechniać treści, które są przestępcze, brutalne, pornograficzne, rasistowskie, ksenofobiczne, obraźliwe, nawołujące do terroryzmu lub ogólnie sprzeczne z prawem lub porządkiem publicznym.
b) Wprowadzanie do sieci wirusów komputerowych lub przeprowadzanie działań mogących zmienić, zepsuć, przerwać lub wygenerować błędy lub szkody w dokumentach elektronicznych, danych lub systemach fizycznych i logicznych Luxury Concrete S.L.U. lub osób trzecich; jak również utrudnianie innym użytkownikom dostępu do strony internetowej i jej usług poprzez masowe wykorzystywanie zasobów komputerowych, za pomocą których Luxury Concrete S.L.U. świadczy swoje usługi.
c) Próbować uzyskać dostęp do kont e-mail innych użytkowników lub zastrzeżonych obszarów systemów komputerowych firmy Luxury Concrete S.L.U. lub osób trzecich oraz, w stosownych przypadkach, wydobywać informacje.
d) naruszać praw własności intelektualnej lub przemysłowej, a także naruszać poufności informacji firmy Luxury Concrete S.L.U. lub osób trzecich.
e) Podszywanie się pod tożsamość innego użytkownika, administracji publicznej lub strony trzeciej.
f) Reprodukować, kopiować, rozpowszechniać, udostępniać lub w jakikolwiek inny sposób publicznie przekazywać, przekształcać lub modyfikować treści, chyba że użytkownik posiada upoważnienie właściciela odpowiednich praw lub jest to prawnie dozwolone.
g) RecZbierać dane w celach reklamowych oraz wysyłać reklamy wszelkiego rodzaju i komunikaty w celach sprzedażowych lub innych celach komercyjnych bez uprzedniej prośby lub zgody.

Cała zawartość strony internetowej, taka jak teksty, zdjęcia, grafiki, obrazy, ikony, technologia, oprogramowanie, jak również jej projekt graficzny i kody źródłowe, stanowią dzieło, którego własność należy do Luxury Concrete S.L.U. i nie może być rozumiana jako przeniesiona na osoby trzecie. S.L.U., a żadne z praw do ich wykorzystania nie może być rozumiane jako przeniesione na użytkownika poza tym, co jest ściśle niezbędne do prawidłowego korzystania z sieci.

Krótko mówiąc, użytkownicy mający dostęp do tej strony internetowej mogą przeglądać jej zawartość i sporządzać, w razie potrzeby, autoryzowane kopie prywatne, o ile odtworzone elementy nie są następnie przekazywane osobom trzecim, nie są instalowane na serwerach podłączonych do sieci, ani nie są przedmiotem jakiegokolwiek wykorzystania.

Podobnie, wszystkie marki, nazwy handlowe lub znaki wyróżniające jakiegokolwiek rodzaju, które pojawiają się na stronie internetowej są własnością Luxury Concrete S.L.U., bez możliwości zrozumienia, że użytkownik nie jest właścicielem żadnej z nich. przy czym nie należy rozumieć, że użytkowanie lub dostęp do nich daje użytkownikowi jakiekolwiek prawo do nich.

Zabronione jest rozpowszechnianie, modyfikowanie, przekazywanie lub publiczne udostępnianie treści oraz wszelkie inne działania, które nie zostały wyraźnie dozwolone przez właściciela praw do wykorzystania.

Ustanowienie hiperłącza w żadnym wypadku nie oznacza istnienia relacji pomiędzy Luxury Concrete S.L.U. a właścicielem strony internetowej, na której jest ono ustanowione, ani akceptacji i zatwierdzenia przez Luxury Concrete S.L.U. jego treści lub usług. Osoby, które zamierzają utworzyć hiperłącze, muszą uprzednio zwrócić się do Luxury Concrete S.L.U. o pisemne upoważnienie. W każdym przypadku, hiperłącze umożliwi jedynie dostęp do strony głównej naszej witryny internetowej, podobnie, muszą one powstrzymać się od składania fałszywych, niedokładnych lub nieprawidłowych oświadczeń lub wskazówek na temat Luxury Concrete S.L.U. lub zawierają treści nielegalne, sprzeczne z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym.

Luxury Concrete S.L.U. nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania przez każdego użytkownika materiałów udostępnionych na niniejszej stronie internetowej ani za działania podjęte na ich podstawie.

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

Zawartość niniejszej strony internetowej ma charakter ogólny i ma jedynie charakter informacyjny, bez pełnej gwarancji dostępu do wszystkich treści, ani ich kompletności, poprawności, ważności lub aktualności, ani ich przydatności lub przydatności do określonego celu.

Luxury Concrete S.L.U. wyklucza, w zakresie dozwolonym przez prawo, wszelką odpowiedzialność za szkody wszelkiego rodzaju wynikające z:

a) Niemożność dostępu do strony internetowej lub brak prawdziwości, dokładności, kompletności i/lub aktualności treści, jak również istnienie wad i usterek wszelkiego rodzaju treści przekazywanych, rozpowszechnianych, przechowywanych, udostępnianych osobom, które uzyskały dostęp za pośrednictwem strony internetowej lub oferowanych usług.
b) Obecność wirusów lub innych elementów w treści, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych, dokumentach elektronicznych lub danych użytkownika.
c) Nieprzestrzegania prawa, dobrej woli, porządku publicznego, zasad ruchu drogowego i niniejszej informacji prawnej w wyniku nieprawidłowego korzystania z witryny. W szczególności, oraz tytułem przykładu, Luxury Concrete S.L.U. nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich naruszające prawa własności intelektualnej i przemysłowej, tajemnice handlowe, prawa do czci, prywatności osobistej i rodzinnej oraz wizerunku własnego, a także przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji i nielegalnej reklamy.

Podobnie, Luxury Concrete S.L.U. odmawia wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do informacji, które znajdują się poza tą siecią i nie są bezpośrednio zarządzane przez naszego webmastera. Zadaniem linków, które pojawiają się na tej stronie jest wyłącznie informowanie użytkownika o istnieniu innych źródeł, które mogą poszerzyć treści oferowane przez tę stronę. Luxury Concrete S.L.U. nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie lub dostępność stron, do których prowadzą odnośniki; nie sugeruje, nie zaprasza ani nie zaleca odwiedzania tych stron, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za uzyskane wyniki. Luxury Concrete S.L.U. nie ponosi odpowiedzialności za tworzenie hiperłączy przez strony trzecie.

Polityka prywatności

Gdy musimy uzyskać od Państwa informacje, zawsze będziemy prosić o ich dobrowolne i wyraźne przekazanie. Dane zebrane poprzez formularze zbierania danych na stronie internetowej lub w inny sposób zostaną włączone do pliku danych osobowych należycie zarejestrowanego w Generalnym Rejestrze Ochrony Danych Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, która jest odpowiedzialna za Luxury Concrete S.L.U. . Podmiot ten będzie traktował te dane w sposób poufny i wyłącznie w celu oferowania żądanych usług, z zachowaniem wszelkich gwarancji prawnych i bezpieczeństwa, jakie nakłada Ustawa Organiczna 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych, Dekret Królewski 1720/2007 z 21 grudnia oraz Ustawa 34/2002 z 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

Luxury Concrete S.L.U. zobowiązuje się nie przekazywać, nie sprzedawać i nie udostępniać danych osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika. Podobnie, Luxury Concrete® anuluje lub skoryguje dane, jeśli są one niedokładne, niekompletne lub nie są już potrzebne lub istotne dla ich celu, zgodnie z przepisami ustawy 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych.

Użytkownik może cofnąć udzieloną zgodę oraz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu kontaktując się z Luxury Concrete S.L.U. pod adresem C/LEPANTO, 9 - 3 46008 VALENCIA, odpowiednio się identyfikując i wskazując w widoczny sposób konkretne prawo, które jest wykonywane.

Luxury Concrete S.L.U. przyjmuje odpowiednie poziomy bezpieczeństwa wymagane przez wyżej wymienioną ustawę organiczną 15/1999 i inne obowiązujące przepisy. Nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zmian, które osoby trzecie mogą spowodować w systemach komputerowych, dokumentach elektronicznych lub plikach użytkownika.

Luxury Concrete S.L.U. może używać plików cookies podczas świadczenia usług na stronie internetowej. Cookies to fizyczne pliki z danymi osobowymi przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki w taki sposób, aby uniemożliwić lub ostrzec przed tworzeniem plików cookies.

Jeśli zdecydujesz się opuścić naszą stronę internetową za pośrednictwem linków do stron internetowych, które nie należą do naszego podmiotu, Luxury Concrete S.L.U. nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności tych stron internetowych lub plików cookie, które mogą one przechowywać w komputerze użytkownika.
Nasza polityka w odniesieniu do poczty elektronicznej koncentruje się na wysyłaniu tylko tych wiadomości, o których otrzymanie użytkownik poprosił.

Jeśli użytkownik woli nie otrzymywać tych wiadomości pocztą elektroniczną, zaoferujemy mu możliwość skorzystania z prawa do anulowania i rezygnacji z otrzymywania tych wiadomości, zgodnie z postanowieniami tytułu III, art. 22 ustawy 34/2002 o usługach dla społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego.

Procedura w przypadku prowadzenia działań o charakterze nielegalnym

W przypadku, gdy jakikolwiek użytkownik lub osoba trzecia uzna, że istnieją fakty lub okoliczności, które ujawniają nielegalny charakter wykorzystania jakiejkolwiek treści i/lub prowadzenia jakiejkolwiek działalności na stronach internetowych zawartych lub dostępnych za pośrednictwem witryny, musi przesłać powiadomienie do Luxury Concrete S.L.U., należycie go identyfikując, określając domniemane naruszenia i wyraźnie oświadczając na swoją odpowiedzialność, że informacje podane w powiadomieniu są dokładne.

W przypadku wszelkich spraw spornych dotyczących strony internetowej Luxury Concrete S.L.U. zastosowanie będą miały przepisy prawa hiszpańskiego. na stronie internetowej, zastosowanie będzie miało ustawodawstwo hiszpańskie, jako właściwe dla sądów i trybunałów w VALENCIA (Hiszpania).

Publikacje

Informacje administracyjne udostępniane za pośrednictwem strony internetowej nie zastępują prawnej publikacji ustaw, rozporządzeń, planów, przepisów ogólnych i aktów, które muszą być formalnie opublikowane w dziennikach urzędowych administracji publicznej, które są jedynym instrumentem potwierdzającym ich autentyczność i treść. Informacje dostępne na tej stronie internetowej należy rozumieć jako przewodnik, który nie ma mocy prawnej.

Sieci społecznościowe

W odniesieniu do linków, które nasza strona internetowa ustanawia do naszych profili w sieciach społecznościowych Google+ (https://plus.google/luxuryconcrete) informujemy, że Luxury Concrete S.L.U. jest dostawcą Usług Społeczeństwa Informacyjnego zgodnie z art. 10 LSSI, a informacje podane na tej stronie internetowej są rozszerzalne na ten profil. Informujemy, że na naszej stronie internetowej uruchomiliśmy aplikację, która umożliwia pisanie i publikowanie komentarzy, które będą widoczne na stronie. Komentarze i treści opublikowane przez Ciebie za pośrednictwem tej aplikacji pojawią się również w Twoim profilu społecznościowym. Luxury Concrete S.L.U. nie ma możliwości ich kontrolowania i modyfikowania. Luxury Concrete S.L.U. jako dostawca usług społeczeństwa informacyjnego może usunąć Państwa komentarze i publikacje w sieci i/lub, w stosownych przypadkach, w naszym profilu społecznościowym zgodnie z zasadą skutecznej wiedzy ustanowioną w LSSICE. Wskazane portale społecznościowe posiadają również własne warunki prawne, które zostały tutaj przedstawione do wglądu użytkowników:

-Google+: https://www.google.com/policies/

TInformujemy również, że Internet nie jest źródłem publicznego dostępu, dlatego Luxury Concrete S.L.U. jest zwolniona z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z przetwarzaniem danych, którą mógłby ponieść użytkownik.