ആധുനിക ലക്ഷണ്യമായ മുറിയിൽ ഗ്രേ മൈക്രോസെമെന്റുമായി

മൈക്രോസെമെന്റുമായി ലക്ഷണമേല്ലാ മുറികൾ

സ്വപ്നങ്ങൾക്കായി ലക്ഷ്യമായ മുറികൾ
അത് വീട്ടിന്റെ ആത്മാവാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രത്യേക ഹേതുകങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന സ്വകാര്യവും കുടുംബപരവുമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവ. ഈ മുറകളിൽ സ്വന്തമായ സ്വാദുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പട്ടിണിയും തുണികളും ഒത്തുപോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്.

ചാരകൾ, മിനിമലിസം, മരങ്ങളും മറ്റ് ഉന്നത വസ്തുക്കളും നോർഡിക് അത്മാവിനെയും അലങ്കരണങ്ങളെയും വ്യക്തമാക്കുന്നു, അവ പൂത്തിരി, റോസ് മറ്റും പാസ്റ്റൽ നീലങ്ങളുമായി പൂർണ്ണമായും ഒത്തുപോകുന്നു, അവയുടെ മിനിമലിസ്റ്റ് സ്വഭാവം കുറയ്ക്കുന്നു ഒരു എന്നാലാണ്ട വാരാന്ത്യ അനുഭവം നൽകുന്നു. ചുവരിലെ മൈക്രോസെമെന്റ് നിറങ്ങളുടെ, പരിശോധനകളുടെ മറ്റും അനുഭവങ്ങളുടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

Microcemento ഉല്പന്നങ്ങൾ
ഗ്രേ നിറത്തിലുള്ള മൈക്രോസെമെന്റോ ഉപയോഗിച്ച് ലക്ഷണമേറിയ കുട്ടികളുടെ മുറി

വളരാനും കളിക്കാനും ഒരു സ്ഥലം

വീട്ടിന്റെ ഹൃദയവും ആത്മാവും, സ്വന്തമായവും കുടുംബപരമായവും സ്ഥലങ്ങളിൽ നാം പ്രത്യേക ഹേതുകളായി മുഹൂർത്തങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു. ഈ മുറികളിൽ സ്വന്തമായ സ്വാദുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫർണിച്ചർമാരും ടെക്സ്റ്റൈൽസുമായി യോജിക്കുന്ന മാറ്റേരിയലുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്. ഈ ഫോട്ടോയിൽ, തരത്തിലും ചുവരുകളിലും പ്രയോഗിച്ച മൈക്രോസെമെന്റ്, പ്രകാശം പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം സൃഷ്ടിക്കുന്നു അത് വിതരണം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ പ്രമുഖമാക്കുന്നു.

മൈക്രോസെമെന്റുമായി ലക്ഷണമേല്ലാ മുറികൾ

സ്വപ്നങ്ങൾക്കായി ലക്ഷ്യമായ മുറികൾ
അത് വീട്ടിന്റെ ആത്മാവാണ്. ഞങ്ങൾ പ്രത്യേക ഹേതുകങ്ങൾ പങ്കിടുന്ന സ്വകാര്യവും കുടുംബപരവുമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവ. ഈ മുറകളിൽ സ്വന്തമായ സ്വാദുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പട്ടിണിയും തുണികളും ഒത്തുപോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്.

ചാരകൾ, മിനിമലിസം, മരങ്ങളും മറ്റ് ഉന്നത വസ്തുക്കളും നോർഡിക് അത്മാവിനെയും അലങ്കരണങ്ങളെയും വ്യക്തമാക്കുന്നു, അവ പൂത്തിരി, റോസ് മറ്റും പാസ്റ്റൽ നീലങ്ങളുമായി പൂർണ്ണമായും ഒത്തുപോകുന്നു, അവയുടെ മിനിമലിസ്റ്റ് സ്വഭാവം കുറയ്ക്കുന്നു ഒരു എന്നാലാണ്ട വാരാന്ത്യ അനുഭവം നൽകുന്നു. ചുവരിലെ മൈക്രോസെമെന്റ് നിറങ്ങളുടെ, പരിശോധനകളുടെ മറ്റും അനുഭവങ്ങളുടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

Microcemento ഉല്പന്നങ്ങൾ
02