മൈക്രോസെമെന്റുമായി പുനഃസംവരണങ്ങൾ ഭാവിയാണെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് 8 കാരണങ്ങൾ

29 നവംബർ 2022

മൈക്രോസെമെന്റ് ഇപ്പോഴും, പ്രത്യേകിച്ചും ഭാവിയിലും തുടര്‍ച്ചയായ അലങ്കാര പീഡനമാണ്. അതിന്റെ പല ഗുണങ്ങളും അത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ശൈലികളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷനാക്കുന്ന ഉന്നത ഗുണമേന്മയുള്ള മാറ്റം ആണ്.

മൈക്രോസെമെന്റ് ഫ്ലോറിങ്ങളുള്ള വിപുലവും പ്രകാശമാനവും ഹാൾ റസീപ്ഷൻ സ്ഥലം

അവരുടെ പ്രധാന പ്രയോജനങ്ങൾ നിന്നെ പ്രണയിപ്പിക്കാനും നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വീട് നേടാനും തയ്യാറായ അപരിമിതമായ ആകർഷണങ്ങളുടെ പട്ടിക ഭാഗമാണ്.

യാതൊരു സർഫേസിനെയും യഥാർത്ഥ ലക്ഷണ്യ പൂര്ത്തിയാക്കാനുള്ള വിന്യാസത്തിനായി, മൈക്രോസിമെന്റിന് തടസ്സങ്ങളും തകര്ച്ച ലൈനുകളും ഇല്ലാത്ത തുടര്‍ച്ചയായ സർഫേസുകള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, അവരുടെ അഭാവത്തിനാല്‍ സ്ഥലങ്ങളില്‍ വ്യത്യാസവും സോഫിസ്റ്റിക്കേഷനും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.

നിന്നെ ഒരു മേഘത്തിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പൂർണ്ണ അമിതായാസവും സമാധാനത്തിലും നിന്നെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അത്രയും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രവഹിക്കുന്നതും, അതിന്റെ ഊർജ്ജങ്ങൾ അതിലും നിന്നോടും പ്രവഹിക്കുന്നതും അനുഭവപ്പെടുന്നു, അതിന്റെ മേലിനകത്ത് പൂർണ്ണമായി സ്വച്ഛമാണ് അതിന്റെ പരിമിതികൾ അതിന്റെ അതീതതയോടൊപ്പം ലയിക്കുന്നത്, അതിനാൽ അനന്തതയിലേക്കുള്ള പ്രവൃത്തിയാൽ ആധിപത്യപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

നിന്നെ പിടിച്ചുപിടിക്കുന്നുവും സ്വാഗതപ്പെടുത്തുന്നുവും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. നിന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്ത്, സ്വാഗതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നിന്നെ അനുഭവപ്പെടുത്തുന്നു. അവസാനമായി, നിനക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സുഖം നൽകുന്നു, അവസാനമായി, നിരോധന രേഖകളാൽ ആധിപത്യപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ഓരോ സർഫേസും തനിച്ചതാണ് അതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായിട്ടുള്ള അനുവാദം അത് കൂടുതല്‍ വിപുലമായിയും പ്രകാശമാനമായിയും അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍, ഇത് പൂര്ണ്ണമായി സമാനത്വത്തില്‍ മുക്കിയെന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

1. മൈക്രോസെമെന്റ് അദ്വിതീയവും ആവർത്തനാത്മകമല്ലാത്തവും സ്ഥലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

പൂർണ്ണമായും സ്വന്തമാക്കാവുന്ന ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് ഉത്തരവായി സമ്പൂർണ്ണമായി ജോയിന്റുകളില്ലാത്ത മൈക്രോസിമെന്റ്. മൈക്രോസിമെന്റ് അതിന്റെ രൂപം ഓരോ ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വഭാവവും സ്വഭാവവും അനുസരിച്ച്, പക്ഷേ ഓരോ പ്രോജക്ടിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും അതിന്റെ പാളിക്ക് കവറേജ് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടികളും അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ രൂപം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധ്യത നൽകുന്നു.

അനന്ത നിറങ്ങൾ

Luxury Concrete® യിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാപ്തിയാക്കുന്നു പൂർണ്ണ നിറ പാത നിറങ്ങളുടെ ന്യൂട്രൽ ഷേഡുകൾ, പോലെ വെള്ള, ബേജ് അല്ലെങ്കിൽ ചാര, അതിനായി കൂടുതൽ പ്രചാണ്ഡമായ അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യമുള്ള, പോലെ ചുവപ്പ്, പച്ച അല്ലെങ്കിൽ സദാകാല നീല.

വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവങ്ങളുടെ പലവിധ അലങ്കാര ശൈലികളിലേക്ക് അനുയോജ്യമാക്കാന്‍ തയ്യാറായ ഒരു പാലറ്റ്. കൂടുതല്‍ റെട്രോ വായനകള്‍ക്കായി ജീവന്തങ്ങളുമായി സമ്മിശ്രിതമായ ഇരുണ്ടവ; അവരുടെ നിറത്തിരിവുകള്‍ അനുസരിച്ച് ന്യൂട്രല്‍, വിന്റേജ് അല്ലെങ്കില്‍ ഔദ്യോഗിക സ്ഥലങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ വിവിധ മതങ്ങാ പാലറ്റ്; അലങ്കാര ലോകത്ത് വിജയിക്കുന്ന മിനിമലിസ്റ്റ് ഒപ്പം നോര്‍ഡിക് ട്രെന്‍ഡ് പിന്തുടരാന്‍ വെള്ളത്തിന്റെ അനുബന്ധങ്ങളും.

അത്ഭുതമായ പൂന്തോട്ടത്തിലെ പാവിംഗ് ആണ് മൈക്രോസെമെന്റ് പൂളിന്റെ പാവിംഗ്

അതീവ സംയോജനങ്ങൾ

നിയമം അത് നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ലക്ഷറി കോൺക്രീറ്റ്® മൈക്രോസെമെന്റിനോടുകൂടി സംയോജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അനന്തമാണ്. ഭാവനാശക്തിയെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് പറത്തിയേറ്റാൻ അനുവദിച്ച മേഖലകൾ, നിന്നിലുള്ള ഡിസൈനറിന്റെ സൃഷ്ടിക്ഷമത, ശൈലിയും സൂക്ഷ്മതയും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്. ഏറ്റവും പൂർണ്ണ വ്യത്യാസവും പ്രത്യേകതയും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ.

സ്വന്തമായ ജീവിതത്തോടുകൂടിയ മൈക്രോസെമെന്റ് സർഫേസുകൾ

ഓരോ സ്ഥലവും ബാക്കിയെല്ലാവരെയും പൂർണ്ണമായും വ്യത്യസ്തമായ ഫലമായി ലഭിക്കുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കലാസാധാരണ അപ്ലിക്കേഷൻ, ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സ്വഭാവങ്ങളും പ്രവൃത്തികളും അനുസരിച്ച് മാറ്റാൻ അനുവദിക്കുന്നു, ഓരോ സർഫേസിന്റെയും ഡെക്കോറേറ്റീവ് ഉദ്ദേശങ്ങളിലേക്ക് പൂർണ്ണമായ അനുകൂലനത്തിന് അനുവദിക്കുന്നു.

2. എല്ലാ ഉപരിതലങ്ങളുമായി അനുകൂലമാണ്

മൈക്രോസിമെന്റ് അതിന്റെ പിന്തുണയുടെ വലിയ അടിസ്ഥാനത്തിനാൽ നിലവിലുള്ള പുരടങ്ങളിലേക്ക് അനുകൂലമാകുന്നു. അതിനാൽ, പഴയ മാറ്റം പിന്തുണയ്ക്കാനാവില്ല സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വീട്ടുപരിവർത്തനങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ. മരത്തിനെ ഒഴിവാക്കി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലെ മാറ്റത്തിലേക്ക് അത് പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, കാരണം അത് ഒരു മാറ്റം ആണ് സാധാരണയായി അവസ്ഥ മാറ്റാൻ പ്രവൃത്തിയുള്ളത്.

അത്യന്തമായി സബ്ജക്ട് ആയിരിക്കുന്നവും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്നവും ആയ മേലിനിരകളാണ് പ്രമുഖമായി ഉള്ളത് , യഥാർത്ഥമായിയും ഉറപ്പായിയും നിശ്ചയിപ്പിക്കുന്നു.

3. മൈക്രോസെമെന്റിന്റെ ഉയരമായ അലങ്കാര മൂല്യം അകത്തിലും പുറത്തിലും

നീ അത് ഭാവിപ്പിക്കാനാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നീ അത് നേടാനാകും. ഒരു അവകാശപ്പെടൽ ഇത്രയും അർത്ഥമുള്ളതായി ഒരിക്കലും ഇല്ല. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മാന്ത്രികമാണ്, പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രത്യേക ആകർഷണം അത് അത്യന്തം എല്ലാം വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നത്. ചുവരുകൾ, തരംഗങ്ങൾ, സിലിംഗുകൾ, പൂളുകൾ, തേരസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ മേഖലകളിൽ മേഖലകൾ.

മൈക്രോസെമെന്റ് ഡിസൈനർമാരും ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേറ്റർമാരും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മാറ്റേരിയലുകളിലൊന്നാണെങ്കിൽ, അത് പരിമിതികളെ അവഗണിച്ച സൗന്ദര്യ സാധ്യതകൾ നൽകുന്നു. അനുഭവപ്പെടുന്ന അനുഭവത്തിനൊപ്പം സൗന്ദര്യം ഒരുമിച്ച് അദ്വിതീയ കവറിംഗുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനായി. ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തെ ഡെക്കറേഷൻ ഉയർത്താനായി തയ്യാറാക്കിയ പരമ വിവിധതയിലുള്ള പ്രഭാവങ്ങളും ടെക്സ്ചർകളും. അത് ഇന്റീരിയർ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നാലും.

4. മൈക്രോസെമെന്റിന് ഒരു ശക്തമായ സൗന്ദര്യമുണ്ട്

ആരാണ് പലവട്ടം ശക്തമായി, കഠിനമായി, റെസിസ്റ്റന്റായിരിക്കാതെ ഒരു യഥാർത്ഥ സൗന്ദര്യമുള്ളതായിരിക്കാനാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, അവർ ഞങ്ങളുടെ മൈക്രോസിമെന്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. അതാണ്, പൂർണ്ണമായും അസ്വാഭാവികവും മനോഹരമായ രൂപത്തോടൊപ്പം, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ സാമാന്യ ആകർഷണത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതായി, ഈ തുടര്‍ച്ചയായ അലങ്കാര കവറിംഗ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റെസിസ്റ്റന്റാണ്.

അത്യന്ത ബലമായ യാന്ത്രിക ശക്തി

ഉയര്‍ന്ന താപനിലകള്‍ക്ക് സഹിക്കാനും, അല്‍ട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങളുടെ പരിണാമങ്ങള്‍ക്ക് സഹിക്കാനും, ചുരുക്കത്തിനും അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനും പിന്നാലെ ഉണ്ടാകുന്ന മടക്കത്തിനും സഹിക്കാനുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്. കാലത്തിന്റെ പാത കൊണ്ട്.

അത് പാളിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാളിയില്ല

ഘടനാഘാതങ്ങളും കുറിച്ചിടുകളും സഹിക്കുന്നു, അതിന്റെ രൂപം കുറവായി മാറ്റപ്പെടുന്നില്ല.

അനുസരണാതീതമായ നിലനിൽപ്

ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രയോഗം ഒപ്പം ശരിയായ ഉപയോഗം മൈക്രോസെമെന്റിന്റെ സൗന്ദര്യം ഒപ്പം തന്റെ ഔദ്യോഗിക സവിശേഷതകൾ ഒരു അപരിമിത കാലാവധി വരെ പാലിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു, അതിനാൽ പലപ്പോഴും പിന്നീട് പൊതുവിലായ പുരടങ്ങളിൽ തുടരുവാനുള്ള അനുഭവം അനുഭവപ്പെടുന്നു.

സ്ലിപ്പറി ഇല്ലാത്തതും ജലനിരോധിയായതും

അനന്ത തലമുഖങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യത, അതിനു മേലായി, സുരക്ഷിതമാണ് അതും പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിതമാണ്. അവരുടെ വാടകക്കാരുടെ മുഴുവൻ സമാധാനത്തിനും സ്ഥിരമായ, ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള, സ്ഥിരമായ പാവിംഗ് ആസ്വദിക്കാനുള്ള സ്ലിപ്പറി സ്വത്ത്വം, അതിനു മേലായി, വെള്ളത്തിന്റെ പ്രവേശനം ഒഴിവാക്കുകയും ആര്‍ദ്രതയുടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും വെള്ളത്തിനെ സാധാരണയായി സമ്പർക്കത്തിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ.

മൈക്രോസെമെന്റ് ഫ്ലോറിങ്ങളുള്ള ആധുനിക മിനിമലിസ്റ്റ് ശൈലിയിലുള്ള സലൂൺ

5. മൈക്രോസെമെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളോ മലയാളങ്ങളോ ഇല്ലാതെ വിലാസ വാതകങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

മറ്റ് മാറ്റേരിയലുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാനാകാത്ത ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ. ഒരു പുനഃസംസ്കരണം നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലയോ എന്ന സംശയം നമ്മെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാന കാരണം, നിർമ്മാണം, മലിനം, പൊടി, ശബ്ദം, അനുമതികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട സംഭവമാണ്. നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളുടെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നവീകരണം ഒരു ഓഡിസിയായി മാറ്റുന്ന എല്ലാം. മൈക്രോസെമെന്റുമായി ഇതെല്ലാം വളരെ മുമ്പ് അവസാനിച്ചു.

അതിന്റെ പ്രയോഗിക്കലിന്റെ രീതി അതിന്റെ സ്വന്തമായ അദ്വിതീയതയാണ്. ഇത് എളുപ്പത്തിലും പരിശുദ്ധമായിയും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു, പ്രവർത്തനങ്ങളോ മറികടപ്പുകളോ ഉണ്ടാക്കാതെ, ഏറ്റവും പെട്ടെന്നും സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ. ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തെ പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ പരമാവധി രുചിയെത്തിച്ചേരാൻ അദ്ദേഹമാണ് കഴിയുക. ദീർഘകാലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ബോറിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇല്ലാതെ ലക്ഷ്യ വാതിൽക്കാരുടെ അത്മസ്ഫൂർതികൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും, മറികടപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കഠിനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും, ഉണ്ടാക്കൽ പ്രക്രിയയിലേക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ തുടരുന്നു ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതിനെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ജീവിതം എളുപ്പമാക്കുന്ന അപരിമേയമായ സൗന്ദര്യ മൂല്യം പ്രാപിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സുതാര്യമായ, പേടിക്കേട്ട, ലളിതമായ ഓപ്ഷൻ ആയി മാറ്റുന്ന അനിവാര്യമായ ആകർഷണം.

6. അവരുടെ സഫായിയും പരിപാലനവും അസഹ്യമാണ്

മൈക്രോസെമെന്റ് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനും പ്രൊഫഷണൽ റിസോഴ്സുകൾ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും പക്ഷേ സ്വന്തമായവരുടെ റിസോഴ്സുകളും ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ സ്വപ്നപൂർണ്ണ സഫായിയുടെ നന്ദിയോടെ ഒരിക്കലും കാണിക്കുന്നു. അതാണ്, ഒരു സാധാരണ മിക്സിംഗ് ഫോമുല ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണയായിട്ടും ദിവസവും സഫായി ചെയ്യുന്നത്, ന്യൂട്രൽ pH സോപ്പ് ഉം വെള്ളം, അത് പൂർണ്ണമായ സ്ഥിതിയിൽ പാലിക്കാനും അതിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ ദിവസവും മുഴുവൻ പരിപാലിക്കാനും മതിയാകുന്നു.

Luxury Concrete® യിൽ നാം ഒരു പങ്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപരിഹാര്യ സഹായികൾ നിറത്തിലേക്ക് പിടികൂട്ടാൻ, അതിന്റെ പ്രകാശമാന ദൃശ്യം പാലിക്കാൻ, ആദ്യത്തെ ടെക്സ്ചർ പാലിക്കാൻ. എന്നാൽ അതിന്റെ ഓപ്റ്റിമല്‍ സ്ഥിതി ഉറപ്പാക്കുന്നത് അത്രയേ പ്രധാനമാണ്, അത് ലളിതവും സിമ്പിളായിരിക്കണം, അതിന്റെ പ്രകാശം നഷ്ടപ്പെടുന്നതും അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകതകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ഒഴിവാക്കാൻ സാധാരണ പരിപാലനം നടത്തുന്നത്.

ഞങ്ങളുടെ ലൈൻ മൈക്രോസെമെന്റ് ക്ലീനേഴ്സ് ആന്റ് പ്രോട്ടക്ടീവ് വാക്സുകൾ അവരുടെ പ്രത്യേക ഗുണമേറിയ രൂപം പരിപാലിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗമാണ് ഉറപ്പാക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രത്യേക ഗുണമേറിയ രൂപം പരിപാലിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ വ്യാവസായിക അപ്ലിക്കേറ്ററിന് ഈ പുരടങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്കായി പ്രത്യേകിച്ചുള്ളിച്ച ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ വരികയാണ് നല്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവ് പിന്തുണയ്ക്കായി..

മൈക്രോസെമെന്റിന്റെ പ്രതിരോധ പാളിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഉത്പന്നങ്ങൾ, അതിനെ ജലനിരോധക സവിശേഷതയോടെ സമ്മതിക്കുന്ന സീലിംഗ് കൂടിയാക്കുന്നു.

അകലെയായി പരിശോധിച്ചു, മികച്ച പരിചരണം അവസാനിക്കാത്ത പിന്നാലെ മികച്ചതായി കാണപ്പെടാനുള്ള പുരടങ്ങളിലേക്ക്.

7. മൈക്രോസെമെന്റ്: കുറഞ്ഞ അഗലത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ

ഏതെങ്കിലും പിന്തുണയിൽ അത് സ്വച്ഛമായി, എളുപ്പത്തിലും പെട്ടെന്നും പ്രയോഗിക്കുന്നു, അതിന്റെ പരമാവധി പിടിവിളി, പിടിവിളിയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നു, പക്ഷേ ഇതിനർത്ഥമാക്കുന്നില്ല അത് മുകളിലാക്കപ്പെട്ട മേഖലകളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നു.

അതിന്റെ പല കാരണങ്ങളാണ് പ്രമുഖമാക്കുന്നത്, പക്ഷേ പുതുക്കാനുള്ള പിന്തുണയിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളോ മറികടപ്പുകളോ ഇല്ലാതെ അതിന്റെ സ്ഥാപനം പ്രത്യേകമായി ആകർഷകമാണ്, ഭൂമിയുടെ ചതുരശ്ര മീറ്ററുകളിൽ സ്വന്തമാക്കലിലൊന്നും ബാധിക്കാതെ.

അതിന്റെ അത്യന്ത ചെറിയ അഗലം, 2 മില്ലിമീറ്ററിൽ 3 മില്ലിമീറ്ററിലേക്കുള്ള സൂക്ഷ്മ പാളിയായി, പൂർണ്ണ ബന്ധനം ഉറപ്പാക്കാൻ മതിയായിരിക്കുന്നു, അതേ സമയത്ത് ഏറ്റവും അനുഭവപ്പെടുന്ന, വ്യത്യാസ്ഥവും സുന്ദരവുമായ സ്ഥലങ്ങൾ നേടുന്നു. ഒരു പറമ്പരയായ മാറ്റം ഒരു പദാർത്ഥം ഒരു പറവ, സൂക്ഷ്മവും മൃദുവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

റസ്റ്റിക് ശൈലിയിലുള്ള സുന്ദര തെരസ് മൈക്രോസെമെന്റ് പാവിംഗ് ഉപയോഗിച്ച്

8. സമാനമായി പരിഹരിക്കാനായി ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന ഗുണമേന്മ-വില ബന്ധം

പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ബോറിംഗ് പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഇത് പുതുക്കലിന്റെ മൊത്തത്തോത് ചെലവിനെയും ബാധിക്കുന്നു. അതാണ്, ഭാരിയായ യന്ത്രങ്ങളോ പ്രത്യേകമായവോ, സങ്കീർണ്ണ രീതികളോ, അനുമതികളോ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനാൽ, പ്രക്രിയയുടെ മൊത്തത്തോത് സുഗമമാക്കുന്നു, തൊഴിലാളികളുടെ കൈവശം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെലവുകളും മറ്റുള്ള ഉപാധികളും കുറയ്ക്കുന്നു, സ്രോതസ്സുകൾ മികച്ചതായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മുന്നിലുള്ള മാറ്റങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ആവശ്യം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു, മാറ്റങ്ങളെ മൈക്രോസെമെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് പുതുക്കുന്നത് പരമ്പരാഗതമായ മാറ്റങ്ങളെ പരിഗണിച്ച് വേഗത്തിലും സാധ്യമാണ്, അതിനൊപ്പം വളരെ കുറച്ചു മാറ്റങ്ങളും മാത്രം അവരുടെ അഭിമാനത്തോടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനാകുന്ന അസാധാരണ മാറ്റങ്ങളുടെ അനുഭവവും സ്വന്തമാക്കുന്നു.

Luxury Concrete®: സ്വപ്നങ്ങളിലെ സ്ഥലങ്ങൾ യഥാർത്ഥമാക്കാനുള്ള മൈക്രോസിമന്റ്

എപ്പോഴും പൂർണ്ണമായ വീടിനെ കാണാൻ സ്വപ്നം കാണുന്നു, പക്ഷേ ലക്സറി കോൺക്രീറ്റ്® ഉപയോഗിച്ച് ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനാകുമെന്ന് നിനക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷണ്യ അലങ്കാര കവറേജുകൾ ഒരു സമ്മിശ്രണമാണ് ഉയർന്ന പ്രകടനങ്ങൾ, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പം, ഏറ്റവും രുചികരമായ ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെങ്കിലും കണ്ടെത്താനാകില്ല. ആഘോഷവും തീവ്രതയും നിറഞ്ഞ ഡിസൈനുകളോടുകൂടിയ അമൂല്യമായ അലങ്കാര മൂല്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ.

ഞങ്ങളുടെ മൈക്രോസെമെന്റ് നിങ്ങളുടെ ചിത്രത്തിനും സദൃശ്യത്തിനും പൂർണ്ണമായി സ്ഥലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യത നൽകുന്നു, നിങ്ങളെപ്പോലെ എപ്പോഴും സ്വപ്നം കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനായി ഒരേ ലക്ഷ്യം. അത്യന്ത പ്രത്യേകമായും അപൂർവമായും വാതകകൾ, അപരിമേയമായ ഗുണമേന്മയോടൊപ്പം സമ്മിശ്രിതമായി.

അനന്യ ഡിസൈനുകൾക്കായി മൈക്രോസിമെന്റ്

Luxury Concrete® യിൽ നാം ഒരു ലക്ഷണ അലങ്കരണത്തിനായി ഏറ്റവും മികച്ച പങ്കാളിയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. വീട്ടിലെ ഓരോ പുരടത്തിനും പൂർണ്ണമായി അനുയോജ്യമായ ഒരു കവറിംഗ്, അതിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ഒപ്പം ഡിസൈൻ നിന്നും നിന്നെ എപ്പോഴും സ്വപ്നം കണ്ട മാറ്റത്തിന്റെ ഏറ്റവും സത്യമായ പ്രതിബിംബമാണ്. ഞങ്ങളുടെ മൈക്രോസെമെന്റ് നിനക്ക് അർഹമായ സ്ഥലങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നു.

പ്രിവിലേജ് കോണറുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൈക്രോസെമെന്റ്

ദിവസത്തിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ പ്രതികരിക്കാനുള്ള

അഭിപ്രേതി സൃഷ്ടിക്കാനാകുന്ന ശൈലികൾ

നിലവിലെ പ്രവണതി സ്വന്തമായ അനുഭവങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനാകുന്ന ലളിതമായ ഘടകങ്ങളുടെ വഴി അലങ്കരിക്കുന്ന പുതിയ വിലാസമാണ്. ഇന്ന് ഏറ്റവും ലളിതമായത് ഏറ്റവും ഗ്രാമ്യമായതും ആണ്, മുമ്പ് നാം ഏറ്റവും പ്രദർശനാത്മകമായതിനായി അന്വേഷിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ ഇന്ന് മിനിമലിസം ആണ് പ്രധാനമായി പ്രവേശിക്കുന്നത് ആണ്. മൈക്രോസിമെന്റ് ഏറ്റവും മികച്ച അനുഭവപ്പെടുത്താനാകുന്നത് ഇതാണ്.

ഞങ്ങളുടെ ഉല്പന്നങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആവശ്യങ്ങളും ഏറ്റവും കഠിനമായ ആവശ്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായി അനുയോജ്യമാണ്. നാം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകളും ശൈലികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപുലമായ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകുന്നു. അനന്ത നിറങ്ങളുടെ, ടെക്സ്ചർകളുടെ വര്ണികകളുടെ സംയോജനങ്ങൾ ഉയർന്ന ദൃശ്യ പ്രഭാവം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും അപരിമിത സൗന്ദര്യ സാധ്യതകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുമായി.

ഏറ്റവും പാരമ്പര്യമായ സ്വാദുകൾ, പക്ഷേ ഏറ്റവും ധൈര്യമുള്ളവരും. Luxury Concrete® നെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാവനകളെ പറക്കാൻ അനുവദിച്ച് ഓരോ ഉപരിതലങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വന്തമാക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ രൂക്ഷമായ, മിനിമലിസ്റ്റ്, നോർഡിക്, വിന്റേജ്, ക്ലാസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്തുസ്ട്രിയൽ എന്നിവയായി ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഡെക്കോറേറ്റീവ് ശൈലികളിലേക്ക് പ്രതികരിക്കുന്ന ഉത്പന്നലൈനുകളുടെ വരിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷനുകൾ അവരവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം, അത്മസ്ഫൂർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്മസ്ഫൂർത്തികൾ പൂർണ്ണമായി അനുകരിക്കാനാകുന്നതായി, ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള ഇന്തുസ്ട്രിയൽ സവിശേഷതകൾ സമ്മതിക്കുന്നു, ഓരോ പരിമിതികളും സമ്പന്നമായ, വ്യത്യസ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും രുചികരമായ ആസ്ഥേതിക്സ് നൽകുന്നു.