>

Njoftim ligjor dhe Politika e Privatësisë

Ky njoftim ligjor rregullon përdorimin e faqes së internetit www.luxuryconcrete.eu (në vijim, WEB), i cili është pronar i Luxury Concrete S.L.U. Navigimi në faqen e internetit të Luxury Concrete S.L.U. i jep statusin e përdoruesit të saj dhe përfshin pranimin e plotë dhe pa rezerva të të gjitha dhe çdo një nga dispozitat e përfshira në këtë Njoftim Ligjor, të cilat mund të pësojnë ndryshime.

Përdoruesi është i detyruar të përdorë faqen e internetit në përputhje me ligjet, besimin e mirë, rendin publik, përdorimin e trafikut dhe Këtë Njoftim Ligjor. Përdoruesi do të përgjigjet ndaj Luxury Concrete S.L.U. ose ndaj palëve të treta, për çdo dëm dhe interesa që mund të shkaktohen si pasojë e shkeljes së kësaj detyre.

1. Identifikimi dhe komunikimet

Luxury Concrete S.L.U. , në përputhje me Ligjin 34/2002, të 11 korrikut, për shërbimet e shoqërisë së informacionit dhe tregtisë elektronike, ju informon se:

Emërtimi shoqëror është: Luxury Concrete S.L.U.
CIF/NIF/NIE juaj është: B98177538
Adresa e tyre e regjistruar është në: C / Juan de la Cierva, 6 46008 Valencia
Për të komunikuar me ne, ne ju ofrojmë mjete të ndryshme kontakti që
detajojmë më poshtë:
Tfno: 910 028 940
Email: info@luxuryconcrete.eu

Të gjitha njoftimet dhe komunikimet midis përdoruesve dhe Luxury Concrete S.L.U. do të konsiderohen efektive, për çdo qëllim, kur bëhen përmes postës së shkruar ose çdo mjet tjetër të detajuar më parë.

Kushtet e qasjes dhe përdorimit

Faqja e internetit dhe shërbimet e saj janë të lira dhe të lira, megjithatë, Luxury Concrete S.L.U. kushton përdorimin e disa nga shërbimet e ofruara në faqen e tij të internetit për plotësimin e parë të formularit përkatës.

Përdoruesi garanton autenticitetin dhe aktualitetin e të gjitha të dhënave që i komunikon Luxury Concrete S.L.U. dhe do të jetë i vetmi përgjegjës për deklaratat e rreme ose të pasakta që bën.

Përdoruesi angazhohet shprehimisht të përdorë përmbajtjen dhe shërbimet e Luxury Concrete S.L.U. në mënyrë të duhur dhe të mos i përdorë ato për, ndër të tjera:

a) Përhapja e përmbajtjeve, të paligjshme, të dhunshme, pornografike, raciste, xenofobe, ofenduese, të propagandës së terrorizmit ose, në përgjithësi, kundër ligjit ose rendit publik.

b) Futja në rrjet virusë kompjuterikë ose kryerja e veprimeve të prirura për të ndryshuar, dëmtuar, ndërprerë ose gjeneruar gabime ose dëme në dokumentet elektronike, të dhënat ose sistemet fizike dhe logjike të Luxury Concrete S.L.U. ose të palëve të treta; si dhe pengimi i qasjes së përdoruesve të tjerë në faqen e internetit dhe në shërbimet e saj përmes konsumit masiv të burimeve kompjuterike nëpërmjet të cilave Luxury Concrete S.L.U. ofron shërbimet e saj.

c) Përpjekja për të hyrë në llogaritë e postës elektronike të përdoruesve të tjerë ose në zonat e kufizuara të sistemeve kompjuterike të Luxury Concrete S.L.U. ose të palëve të treta dhe, në rast se është e nevojshme, të nxjerrë informacion.

d) Shkelja e të drejtave të pronësisë intelektuale ose industriale, si dhe shkelja e konfidencialitetit të informacionit të Luxury Concrete S.L.U. ose të palëve të treta.

e) Të falsifikosh identitetin e një përdoruesi tjetër, të administratave publike ose të një palë të tretë.

f) Riprodhoj, kopjoj, shpërndaj, vë në dispozicion ose në çdo mënyrë tjetër komunikoj publikisht, transformoj ose modifikoj përmbajtjet, përveçse nëse ka autorizimin e pronarit të të drejtave përkatëse ose kjo është e lejuar ligjërisht.

g) Të mblidhni të dhëna me qëllim publicitar dhe të dërgoni reklama të çdo lloji dhe komunikime me qëllime shitjeje ose të tjera me natyrë tregtare pa kërkuar paraprakisht ose pa pëlqimin e tyre.

Të gjitha përmbajtjet e faqes së internetit, si tekstet, fotografitë, grafikat, imazhet, ikonat, teknologjinë, softuerin, si dhe dizajnin grafik dhe kodet burim, përbëjnë një veprë të së cilës pronësia i përket Luxury Concrete S.L.U. , pa që të mund të kuptohet se janë dhënë përdoruesit ndonjë nga të drejtat e shfrytëzimit mbi to përtej asaj që është e domosdoshme për përdorimin e duhur të webit.

Në përfundim, përdoruesit që hyjnë në këtë faqe interneti mund të shohin përmbajtjen dhe të bëjnë, nëse është e nevojshme, kopje private të autorizuara gjithmonë që elementet e riprodhuara nuk janë dhënë më pas të tjerëve, as të instalohen në serverë të lidhur me rrjeta, as të jenë

objekt i çdo lloj shfrytëzimi.

Gjithashtu, të gjitha markat, emrat tregtarë ose shenjat dalluese të çdo lloji që shfaqen në faqen e internetit janë pronë e Luxury Concrete S.L.U. , pa që të kuptohet se përdorimi ose qasja në të i jep përdoruesit ndonjë të drejtë mbi to.

Shpërndarja, modifikimi, transferimi ose komunikimi publik i përmbajtjeve dhe çdo veprim tjetër që nuk është autorizuar qartësisht nga mbajtësi i të drejtave të shfrytëzimit janë të ndaluara.

Themelimi i një hiperlidhjeje nuk përfshin në asnjë rast ekzistencën e marrëdhënieve midis Luxury Concrete S.L.U. dhe pronarit të faqes së internetit ku vendoset, as pranimin dhe miratimin nga Luxury Concrete S.L.U. i përmbajtjes së saj ose shërbimeve. Ata që do të propozojnë të vendosin një hiperlidhje duhet të kërkojnë paraprakisht autorizimin shkrim nga Luxury Concrete S.L.U. . Në çdo rast, hiperlidhja do të lejojë vetëm qasjen në faqen kryesore ose faqen e fillimit të faqes sonë të internetit, gjithashtu duhet të përmbahet nga bërja e deklaratave ose tregimeve të rreme, të pasakta ose të pasakta mbi Luxury Concrete S.L.U. , ose përfshijnë përmbajtje të paligjshme, kundër zakoneve të mira dhe rendit publik.

Luxury Concrete S.L.U. nuk është përgjegjëse për përdorimin që çdo përdorues i jep materialeve të disponueshme në këtë faqe interneti as për veprimet që ai kryen në bazë të tyre.

Përjashtim i garancive dhe përgjegjësisë

Përmbajtja e kësaj faqe interneti është e përgjithshme dhe ka një qëllim thjesht informativ, pa garantuar plotësisht qasjen në të gjitha përmbajtjet, as saktësinë, korrektësinë, aktualitetin ose aktualitetin e tyre, as përshtatshmërinë ose dobishmërinë për një objektiv të caktuar.

Luxury Concrete S.L.U. përjashton, deri sa lejon sistemi juridik, çdo përgjegjësi për dëmet dhe humbjet e çdo natyre që rrjedhin nga:

a) Pamundësia e aksesit në faqen e internetit ose mungesa e së vërtetës, saktësisë, plotësisë dhe/ose aktualitetit të përmbajtjes, si dhe ekzistenca e defekteve dhe defekteve të çdo lloji të përmbajtjes së transmetuar, të përhapur, të ruajtur, të vënë në dispozicion për të cilat është hyrë nëpërmjet faqes së internetit ose të shërbimeve që ofrohen.

b) Prania e virusit ose e elementeve të tjera në përmbajtje që mund të shkaktojnë ndryshime në sistemet kompjuterike, dokumentet elektronike ose të dhënat e përdoruesve.

c) Shkelja e ligjeve, mirëbesimit, rendit publik, përdorimit të trafikut dhe këtij njoftimi ligjor si pasojë e përdorimit të gabuar të faqes në internet. Në veçanti, dhe për shembull, Luxury Concrete S.L.U. nuk është përgjegjëse për veprimet e palëve të treta që shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale dhe industriale, sekretet e biznesit, të drejtat për nder, për intimitetin personal dhe familjar dhe për imazhin e vet, si dhe rregulloren në lidhje me konkurrencën e padrejtë dhe reklamimin e paligjshëm.

Gjithashtu, Luxury Concrete S.L.U. hedh poshtë çdo përgjegjësi në lidhje me informacionin që gjendet jashtë kësaj faqeje interneti dhe nuk menaxhohet direkt nga webmasteri ynë. Funksioni i lidhjeve që shfaqen në këtë faqe interneti është vetëm për të informuar përdoruesin mbi ekzistencën e burimeve të tjera të mundshme për të zgjeruar përmbajtjen që ofron ky faqe interneti.

Luxury Concrete S.L.U. nuk garanton as nuk është përgjegjëse për funksionimin ose aksesin e faqeve të lidhura; as nuk sugjeron, fton ose rekomandon vizitën në to, prandaj as nuk do të jetë përgjegjëse për rezultatin e arritur. Luxury Concrete S.L.U. nuk është përgjegjëse për vendosjen e lidhjeve nga palët e treta.

Politika e privatësisë

Kur kemi nevojë të marrim informacion nga ju, gjithmonë do t'ju kërkojmë që ta jepni atë vullnetarisht në mënyrë të qartë. Të dhënat e mbledhura përmes formave të mbledhjes së të dhënave të faqes së internetit ose rrugëve të tjera do të inkorporohen në një skedar të të dhënave personale të regjistruar siç duhet në Regjistrin e Përgjithshëm të Mbrojtjes së të Dhënave të Agjencisë Spanjolle të Mbrojtjes së të Dhënave, për të cilën është përgjegjëse Luxury Concrete S.L.U. . Kjo entitet do të trajtojë të dhënat në mënyrë konfidenciale dhe ekskluzivisht me qëllim të ofrimit të shërbimeve të kërkuara, me të gjitha garancitë ligjore dhe të sigurisë që imponon Ligji Organik 15/1999, i 13 dhjetorit, për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Dekreti Mbretëror 1720/2007, i 21 dhjetorit dhe Ligji 34/2002, i 11 korrikut, për Shërbimet e Shoqërisë së Informacionit dhe Tregtisë Elektronike.

Luxury Concrete S.L.U. angazhohet të mos i japë, të mos i shesë, të mos i ndajë të dhënat me palë të treta pa miratimin e tyre të shprehur. Po ashtu, Luxury Concrete® do të anulojë ose korrigjojë të dhënat kur ato rezultojnë të pasaktë, të paplota ose kanë ndaluar të jenë të nevojshme ose të përkatshme për qëllimin e tyre, në përputhje me atë që është parashikuar në Ligjin Organik 15/1999, të 13 dhjetorit, për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Përdoruesi do të jetë në gjendje të tërheqë pëlqimin e dhënë dhe të ushtrojë të drejtat e aksesit, korrigjimit, anulimit dhe kundërshtimit duke u drejtuar për këtë qëllim në selinë e Luxury Concrete S.L.U. e vendosur në C/LEPANTO, 9 – 3 46008 VALENCIA, duke u identifikuar siç duhet dhe duke treguar në mënyrë të dukshme të drejtën e caktuar që ushtrohet.

Luxury Concrete S.L.U. merr nivelet e sigurisë përkatëse të kërkuara nga Ligji Organik 15/1999 dhe rregullat e tjera të zbatueshme. Megjithatë, nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëmet dhe humbjet që shkaktohen nga ndryshimet që palët e treta mund të shkaktojnë në sistemet kompjuterike, dokumentet elektronike ose skedarët e përdoruesit.

Luxury Concrete S.L.U. mund të përdorë cookies gjatë ofrimit të shërbimeve të faqes së internetit. Cookies janë skedarë fizikë të informacionit personal të vendosur në terminalin e vet të përdoruesit. Përdoruesi ka mundësinë të konfigurojë programin e tij të shfletuesit në mënyrë që të parandalohet krijimi i skedarëve cookie ose të paralajmërohet për të njëjtën.

Nëse zgjidh të largohesh nga faqja jonë e internetit përmes lidhjeve me faqe interneti që nuk i përkasin entitetit tonë, Luxury Concrete S.L.U. nuk do të jetë përgjegjës për politikat e privatësisë së këtyre faqeve të internetit as për cookies që ato mund të ruajnë në kompjuterin e përdoruesit.

Politika jonë në lidhje me emailin është e përqendruar vetëm në dërgimin e komunikimeve që ju keni kërkuar të merrni.

Nëse preferoni të mos merrni këto mesazhe me email, ne do t'ju ofrojmë përmes tyre mundësinë për të ushtruar të drejtën tuaj për anulim dhe heqje dorë nga marrja e këtyre mesazheve, në përputhje me atë që është parashikuar në Titullin III, artikullin 22 të Ligjit 34/2002 për Shërbimet për Shoqërinë e Informacionit dhe Tregtinë Elektronike.

Procedura në rast të kryerjes së aktiviteteve me karakter të paligjshëm

Në rast se çdo përdorues ose një palë e tretë mendon se ekzistojnë fakte ose rrethana që tregojnë natyrën e paligjshme të përdorimit të çdo përmbajtje dhe / ose të kryerjes së çdo aktiviteti në faqet e internetit të përfshira ose të arritshme përmes faqes së internetit, duhet të dërgojë një njoftim tek Luxury Concrete S.L.U. duke u identifikuar siç duhet, duke specifikuar shkeljet e supozuara dhe duke deklaruar hapur dhe nën përgjegjësinë e tij se informacioni i dhënë në njoftim është i saktë.

Për çdo çështje kontestuese që i përket faqes së internetit të Luxury Concrete S.L.U., do të zbatohet ligjësia spanjolle, duke u kompetentë Gjykatat dhe Tribunalet e VALENCIA (Spanjë).

Publikime

Informacioni administrativ i ofruar përmes faqes së internetit nuk zëvendëson publicitetin ligjor të ligjeve, rregullave, planeve, dispozitave të përgjithshme dhe veprimeve që duhet të publikohen zyrtarisht në gazetat zyrtare të administratave publike, të cilat përbëjnë instrumentin e vetëm që jep dëshmi për autenticitetin dhe përmbajtjen e tyre. Informacioni i disponueshëm në këtë faqe interneti duhet të kuptohet si një udhëzues pa qëllim të vlefshmërisë ligjore.

Rrjetet sociale

Në lidhje me lidhjet që uebsajti ynë vendos me profilin tonë në Rrjetet Sociale të Google+ (https://plus.google/luxuryconcrete) informojmë se Luxury Concrete S.L.U. është ofrues i Shërbimeve të Shoqërisë së Informacionit sipas neni 10 të LSSI, duke qenë informacioni i ofruar në këtë ueb i zgjerueshëm në profilin e përmendur. Ju informojmë se në uebsajtin tonë kemi aktivizuar një aplikacion që ju lejon të shkruani dhe të publikoni komente që do të jenë të dukshme në faqe. Komentet dhe përmbajtjet e publikuara nga ju përmes kësaj aplikacioni do të shfaqen gjithashtu në profilin tuaj social nëse nuk ka Luxury Concrete S.L.U. asnjë mundësi kontrolli dhe modifikimi të tyre. Luxury Concrete S.L.U. si ofrues i shërbimeve të shoqërisë së informacionit mund të fshijë vetëm komentet dhe publikimet tuaja në ueb dhe / ose, në rastin e duhur, në profilin tonë social sipas parimit të njohjes efektive të vendosur në LSSICE. Rrjetet sociale të përmendura gjithashtu kanë termat e tyre ligjorë dhe kushtet e përdorimit që detajohen këtu për konsultimin e përdoruesit:

-Google+: https://www.google.com/policies/

Gjithashtu informojmë se Interneti nuk është një burim i qasjes publike, prandaj Luxury Concrete S.L.U. është i përjashtuar nga çdo lloj përgjegjësie në lidhje me trajtimin e të dhënave që përdoruesi mund të kryejë.